ประวัติความเป็นมา

     บุ่งตาหลั่ว แต่เดิมเป็นหนองน้ำ ที่ตำบลหนองไผ่ล้อม ซึ่งเป็นตำบลเก่าแก่ ในอดีต เป็นเขตทหารในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ทรงมาจัดตั้งฐานทัพทหารขึ้น คือกองทัพภาคที่ 2 ในปัจจุบัน มีพื้นที่และชัยภูมิที่เหมาะสม มีแหล่งน้ำ เป็นบึงรูปทรงยาวรี และล้อมรอบไปด้วยต้นไผ่ จึงเรียก“บ้านหนองไผ่ล้อม” โดยที่เมื่อก่อนชาวบ้านอพยพมาตั้งบ้านเรือนบริเวณหนองน้ำกว้าง และชาวบ้านได้อาศัยหนองน้ำดังกล่าวเพื่อการอุปโภคบริโภค กองทัพที่มาจัดตั้งก็ได้อาศัยแหล่งน้ำดังกล่าวในการอุปโภค และเป็นแหล่งน้ำดิบเพื่อกรองเป็นน้ำบริโภค ใช้ในกิจการภายในกองทัพและครอบครัวพลเรือนเรื่อยมา ด้วยที่แหล่งน้ำดังกล่าว มีสัตว์น้ำและพืชทางน้ำ (ต้นบัว) อุดมสมบูรณ์ ทำให้มีชาวบ้านจากหลายถิ่นอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานโดยรอบแหล่งน้ำแห่งนี้ ประกอบอาชีพจับสัตว์น้ำ และพืชน้ำ เพื่อบริโภคและนำออกขายในตัวอำเภอ เมื่อมีจำนวนชาวบ้านเพิ่มมากขึ้นขนาดของแหล่งน้ำที่กักเก็บก็เริ่มไม่พอ เพียงต่อชาวบ้านทั้งภายในกองทัพและโดยรอบแหล่งน้ำ จึงมีการขุดเพื่อเพิ่มระดับกักเก็บมาหลายครั้ง โดยมี “ตาหลั่ว” ซึ่งเป็นอดีตข้าราชการในกองทัพภาคที่ 2 เป็นผู้ริเริ่มและแนะนำให้พัฒนาแหล่งน้ำแห่งนี้แก่ชาวบ้านและข้าราชการทหาร ที่อาศัยแหล่งน้ำอยู่เป็นประจำ จนกระทั่ง “ตาหลั่ว” เสียชีวิตลง จึงได้มีการตั้งชื่อแหล่งน้ำแห่งนี้เพื่อเป็นที่ระลึกและการจดจำแก่คนรุ่น หลังว่า “บุ่งตาหลั่ว” (เชื่อกันว่าการใช้คำว่า “บุ่ง” อาจแทนขนาดของ “บึง” แต่ไม่ใหญ่เท่า “อ่าง”) บุ่งตาหลั่วแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ทางกองทัพได้ทำการตัดถนน เชื่อมเส้นทางเข้าสู่ตัวเมืองเพื่อความสะดวกของภารกิจทางทหาร และให้ชาวบ้านใช้ร่วมเส้นทาง เพราะการขยายตัวของชาวบ้านในพื้นที่รอบบุ่ง โดนเส้นทางที่ตัดผ่านบุ่งตาหลั่ว มีชื่อว่า ถนน “พิบูลละเอียด” และอีกเส้นทางคือ ถนน “เดชอุดม”

โครงการพัฒนาบุ่งตาหลั่ว

บุ่งตาหลั่ว เป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติ อยู่ในเขต ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา บริเวณทิศตะวันออกของค่ายสุรนารี บุ่งตาหลั่วเป็นแหล่งน้ำที่ราษฎรอาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวได้ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคมาแต่เดิม เมื่อปี พ.ศ. 2443 ได้มีการจัดตั้งหน่วยกรมทหารราบที่ 5 ขึ้นบริเวณทิศตะวันตกของบุ่งตาหลั่ว เนื่องจากอยู่ใกล้แหล่งน้ำ ต่อมาบริเวณพื้นที่ดังกล่าวก็ได้มีการจัดตั้งหน่วยทหารเพิ่มขึ้นมาเป็นลำดับ จนเป็นที่ตั้งของกองทัพภาคที่ 2 และได้รับพระราชทานนาม “ค่ายสุรนารี” ในปัจจุบันบุ่งตาหลั่วจึงเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่หล่อเลี้ยงหน่วยทหารในค่ายสุรนารี และชุมชนบริเวณใกล้เคียง อย่างต่อเนื่องมาตลอด ความสำคัญของบุ่งตาหลั่วอีกประการหนึ่ง คือ เป็นที่รองรับน้ำจากตัวเมืองนครราชสีมาเพื่อไม่ให้น้ำท่วมบริเวณตัวเมืองในห้วงฤดูฝนอีกด้วย ปัจจุบัน บุ่งตาหลั่วมีสภาพตื้นเขินทำให้เก็บน้ำได้น้อย ส่งผลให้การเป็นที่รองรับน้ำจากตัวเมือง ตลอดจนการเป็นแหล่งน้ำสำหรับหล่อเลี้ยงหน่วยทหารในค่ายไม่เพียงพอ

     เมื่อปี พ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ได้เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และได้ทรงมีพระกระแสรับสั่งกับ พลโท สุรยุทธ์ จุลานนท์ แม่ทัพภาคที่ 2 ในขณะนั้น ให้พัฒนาบุ่งตาหลั่วเพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป กองทัพภาคที่ 2 ได้สนองพระกระแสรับสั่งดังกล่าว โดยจัดทำโครงการ พัฒนาบุ่งตาหลั่วขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2540 โดยมี พลโท สนั่น มะเริงสิทธิ์ แม่ทัพน้อยที่ 2 ในขณะนั้น รับผิดชอบโครงการในปี พ.ศ. 2541 ได้ประสานขอให้กรมชลประทานจัดสรรงบประมาณมาทำการขุดลอกบุ่งตาหลั่ว ซึ่งได้รับอนุมัติงบประมาณ 6 ล้านบาทเศษ สามารถขุดลอกได้พื้นที่ประมาณ 20 ไร่ และทำทำนบดินโดยรอบ ต่อมาเมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2541 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และได้เสด็จประทับพักผ่อนอิริยาบถที่เรือนรับรองพิเศษกองทัพภาคที่ 2 และพลโทสนั่น มะเริงสิทธิ์ แม่ทัพน้อยที่ 2 ในขณะนั้น ได้กราบบังคมทูลทรงทราบถึงโครงการพัฒนาบุ่งตาหลั่ว ซึ่งพระองค์ได้ให้สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาบุ่งตาหลั่วเป็นการเพิ่มเติม

     กองทัพภาคที่ 2 ได้เสนอ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบุ่งตาหลั่ว ดังกล่าวเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ในปี พ.ศ. 2542

     สวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 เป็นสวนสาธารณะอยู่ในการดูแลของกรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 เป็นที่พักผ่อนและออกกำลังกายของชาวโคราชมีลานดนตรีลานกิจกรรมน้ำพุและน้ำตกจำลองในตอนเย็นสามารถชมทิวทัศน์ของสวนน้ำและน้ำพุได้สวยงาม

เวลาเปิดให้บริการ

เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.00 – 20.00 น.

ระยะทางวิ่ง

ระยะทางวิ่ง 1 รอบ จะอยู่ที่ประมาณ 3 กิโลเมตร

กิจกรรมน่าสนใจ

วิ่ง เต้น ปั่นจักรยาน พายเรือแคนู ออกกำลังกาย

สิ่งอำนวยความสะดวก

1. ห้องน้ำ มีบริการฝั่งตรงข้ามประตูเข้าสวนน้ำฯ ด้านประติมากรรมหยดน้ำ ราคา 5 บาท และทางบริเวณทางเข้าด้านลานนวมินทร์ (หอนาฬิกา) ติดกับบริเวณลานจอดรถยนต์
2. จักรยาน สามารถนำมาเองหรือเช่าคันละ 20 บาท
3. ซุ้มประชาสัมพันธ์ จะมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ในซุ้ม ทั้งเช้าและเย็น เพื่อบริการข่าวสารแก่ผู้ใช้บริการสวนน้ำ ฯ เกี่ยวกับการบริการ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ และยังมีหน้าที่บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้บาดเจ็บด้วย
4. ลานรวมใจ ป็นสนามหญ้า และสวนไม้ดอกไม้ประดับ สำหรับนั่งพักผ่อนหย่อนใจ ชมทิวทัศน์ สูดอากาศบริสุทธิ์ มีผู้ใช้พื้นที่นี้เป็นจำนวนมาก และมีการจัดกิจกรรมของชมรมคนช่างวาด บริการนักวาด นั่งพักผ่อนและวาดรูปกลางแจ้ง
5. ลานดนตรี เวทีกลางแจ้ง และศาลาอเนกประสงค์จัดกิจกรรมเต้นแอร์โรบิคในตอนเย็นทุกวัน
6. เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งมีตลอดเส้นทางรอบสวนน้ำ
7. สนามเด็กเล่น อยู่ด้านหน้าหอนาฬิกา
8. สำหรับท่านที่ไม่สะดวกออกกำลังกายก็มีอาหารปลา ทั้งแบบเม็ดและขนมปังจำหน่ายราคาน่ารักค่ะ 10-30 บาท

สถานที่ตั้ง

ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

แผนที่