ประวัติความเป็นมา

     สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  มีกำเนิดมาจากการประชุมสัมมนาระดับจังหวัดในเรื่อง “ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโคราชในทศวรรษหน้า ”   ที่โรงแรมสีมาธานี เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2537   ผศ.ดร.ประเทือง  จินตสกุล  หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์  สถาบันราชภัฏนครราชสีมาขณะนั้น  เป็นผู้อภิปรายถึงสถานการณ์วิกฤติของไม้กลายเป็นหิน  พร้อมทั้งเสนอโครงการอนุรักษ์ในรูปของอุทยาน  และพิพิธภัณฑ์  ผู้ว่าราชการจังหวัด นายสุพร  สุภสร ซึ่งร่วมประชุมอยู่ด้วย  ได้ประกาศสนับสนุนการอนุรักษ์ตามโครงการดังกล่าว  และได้อนุมัติงบประมาณ 1 ล้านบาท  ให้กับสถาบันราชภัฏนครราชสีมา  จัดทำแผนแม่บทอนุรักษ์และออกแบบพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินขึ้น

     พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน  ก่อเกิดบนที่ดิน จำนวน 80.5 ไร่  ที่ได้รับความเห็นชอบให้ใช้ประโยชน์จาก อบต.สุรนารี  ทำให้มีการลงทุนโครงการในช่วงที่ผ่านมารวมกว่า 180 ล้านบาท  ส่วนสำคัญเกิดจากความสนพระทัยของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การสนับสนุน  โดยนายสุวัจน์  ลิปตพัลลภ  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  และจากการประสานงานของนายแพทย์ วรรณรัตน์  ชาญนุกูล  รวมทั้งการสนับสนุนจากจังหวัดนครราชสีมา   เพื่อการจัดนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์  รวมทั้งถนนและงานภูมิทัศน์  สำหรับหน่วยงานอื่นที่สนับสนุน  ได้แก่  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สำนักงานโยธาธิการจังหวัด  ททท.นครราชสีมา  อบต.สุรนารี  เป็นต้น

แผนที่การเดินทาง

     กรณีที่มาจาก กทม.ถนนเส้นมิตรภาพ ให้กลับรถที่สะพานกลับรถโคกกรวด กม. 133  เลี้ยวซ้าย ตรงทางเข้าตลาดไม้ดอกไม้ประดับ จะมีป้ายบอกทางและไปอีก 11.5 กม. ก็จะถึงพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน   จุดสังเกต อยู่ติดกับสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5

     กรณีมาจากจังหวัดนครราชสีมา  เส้นถนนมิตรภาพ เลี้ยวซ้ายตรงสี่แยกปักธงชัย จะมีป้ายบอกทางไป อีก 12 กม. เลี้ยวขวาเข้า ม.เทคโนโลยีสุรนารี ประตู 2  (ศูนย์ปฏิบัติการทางการแพย์และสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)  ประมาณ 3 กม. ให้เลี้ยวซ้าย มาทางวัดหนองปลิง อีกประมาณ 2 กม. ก็ถึงพิพิธภัณฑ์

ที่ตั้งสถาบันวิจัยฯ และติดต่อสอบถาม

เลขที่ 184  หมู่ 7  ถ.มิตรภาพ – หนองปลิง  บ้านโกรกเดือนห้า
ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา  30000

โทรศัพท์ 044-370739-40   โทรสาร 044-370742
งานวิจัยโทรศัพท์ 044-370741