การจัดที่พักนักกีฬา

การจัดที่พักนักกีฬา ทั้ง 8 กลุ่ม จัดสนับสนุน ในพื้นที่ค่ายสุรนารี และค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ดังนี้

– ที่พักนักกีฬากลุ่มที่ 1 (กองทัพภาคที่ 1)  ในพื้นที่หน่วยขึ้นตรง กรมทหารช่างที่ 2  ค่ายสุรธรรมพิทักษ์
– ที่พักนักกีฬากลุ่มที่ 2 (กองทัพภาคที่ 2) ในพื้นที่หน่วยขึ้นตรง กองบัญชาการช่วยรบที่ 2  ค่ายสุรนารี
– ที่พักนักกีฬากลุ่มที่ 3 (กองทัพภาคที่ 3) ในพื้นที่หน่วย กองพันพัฒนาที่ 2
– ที่พักนักกีฬากลุ่มที่ 4 (กองทัพภาคที่ 4) และที่พักนักกีฬากลุ่มที่ 5 (หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ) ในพื้นที่หน่วยขึ้นตรง กองพลทหารราบที่ 3 ค่ายสุรนารี
– ที่พักนักกีฬากลุ่มที่ 6  (หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศและกลุ่มพหลโยธิน) ในพื้นที่หน่วย  กองทัพน้อยที่ 2,  กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2,  ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบกที่ 2,กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 และ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 ค่ายสุรนารี
– ที่พักนักกีฬากลุ่มที่ 7 (กลุ่มยุทธบริการ) จัดเตรียมไว้ในพื้นที่หน่วย ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 21,กองพันทหารราบ มณฑลทหารบกที่ 21 และ กองพันทหารม้าที่ 8 กรมทหารม้าที่ 7 ค่ายสุรนารี
– ที่พักนักกีฬากลุ่มที่ 8 (กลุ่มกองทัพบกส่วนกลาง,โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และกลุ่มอดิศร) ในพื้นที่หน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่ 6 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์
– ที่พักรับรองผู้บังคับบัญชา กรรมการ และสื่อมวลชน จัดเตรียมที่เรือนรับรอง มณฑลทหารบกที่ 21 เรือนรับรองกองพลทหารราบที่ 3 และภายในหน่วยกองพันทหารสื่อสารที่ 22 กองทัพภาคที่ 2

เบอร์โทรประสานงานที่พัก

การแข่งขันกีฬา ทบ.ครั้งที่ 70

ดาวโหลด

 

tel-63

กลุ่ม ทภ.1

ผู้รับผิดชอบ โทรศัพท์
พ.ท.ประเสริฐ  ศรีแก้ว 08-4832-7430
พ.ท.อนุพงศ์  วรรณสิงห์ 08-8581-6202
ร.อ.อภิญญา ซอมตะคุ 06-5539-5145
พ.อ.สามภพ ประมาณพล 09-3453-5151
พ.ต.สมพงศ์ กุมสูงเนิน 08-1074-7462

กลุ่ม ทภ.๒

ผู้รับผิดชอบ โทรศัพท์
พ.ต. ธงชัย สิงห์เดช 09-4298-8477
ร.อ. สาส์น สาส์นทอง 08-8348-7572
พ.อ.ญาณพล บุบผามาลา 09-9389-6519
พ.ท.ยอดชาย สุริยันต์ 08-1265-1952
พ.อ.ธวัชชัย กาจหาญ 08-1964-3383
พ.อ.ธวัชชัย กาจหาญ 08-1878-5329

กลุ่ม ทภ.3

ผู้รับผิดชอบ โทรศัพท์
พ.ท.ประเสริฐ  ศรีแก้ว 08-4832-7430
พ.ท.สุรวิศว์ จันทพันธุ์ 09-8936-4535
ร.อ.ศิลป์ชัย รัตนพันธ์ 08-1977-1792
พ.อ.สามภพ ประมาณพล 09-3453-5151
พ.ต.สมพงศ์ กุมสูงเนิน 08-1074-7462

กลุ่ม ทภ.4

ผู้รับผิดชอบ โทรศัพท์
พ.ท.จักรพันธ์ พุทธบุตร 08-6392-0452
พ.ท.สนิท หอมหวน 09-2259-5640
ร.ท.สุนทร คาโส 08-7151-2299
พ.ท.นิรุธ ขุมทอง 06-2951-5998
ร.ท.คมกิต ปลั่งกลาง 08-1072-4057

กลุ่ม นสศ.

ผู้รับผิดชอบ โทรศัพท์
พ.ท.จักรพันธ์ พุทธบุตร 08-6392-0452
พ.ท.สนิท หอมหวน 09-2259-5640
ร.ท.สุนทร คาโส 08-7151-2299
พ.ท.เกียรติศักดิ์ พิมพ์เกาะ 08-9848-3715
ร.ต.จรูญ สินนา 09-5621-0990

กลุ่ม นปอ./พหลโยธิน

ผู้รับผิดชอบ โทรศัพท์
พ.ท. สมชาย ยศพลเสนีย์ 09-1012-6419
พ.อ.เกษม ส่งสุข 09-7187-4042
ร.ต.วันชัย ฤทธิ์นันท์ 08-4961-0320
พ.ท.สุทธิชัย รอดแก้ว 09-3353-5326
ร.ท.กิตติศักดิ์ ดงหงส์ 09-3541-7269
พ.ท.ทายาท แสงเพ็ชร 09-2321-4956
ร.ท.ชัยกิจ ปัดทุม 08-2140-3231

กลุ่ม ยุทธบริการ

ผู้รับผิดชอบ โทรศัพท์
พ.อ. บัญชา เพ็งเหล็ง 08-5005-3663
พ.อ.ปฏิภาณ พนาพิศาล 08-8378-1010
พ.ต.ยงยุทธ แยบยล 08-1548-5438
พ.ท.ณรงค์ชัย นิตยสุทธิ์ 08-1877-6355
ร.ท.ชาญณรงค์ สีหาบุตร 08-0150-8878
พ.ท.สุริวัชร์ อัครพรเดชาพงษ์ 09-4256-7899
ร.ท.สมโภชน์ เรืองพิมาย 08-4254-4961

กลุ่ม ทบ.ส่วนกลาง/รร.จปร/กลุ่มอดิศร

ผู้รับผิดชอบ โทรศัพท์
พ.ต.ศุภกรณ์ มีแก้ว 09-3528-7719
พ.อ.สมภพ ภารเวช 08-9896-3066
พ.ต.ศุภกรณ์ มีแก้ว 09-3528-7719
พ.ท.จีรวิทย์ เผือดผุด 08-1813-4051
ร.อ.วรรถพล โฉดโคกสูง 08-5763-3836

ที่พัก ผู้บังคับบัญชา

ผู้รับผิดชอบ โทรศัพท์
พ.อ.พิจิตร ไผ่นาค 09-9469-6191
พ.อ.เชษฐา ทานกระโทก 08-4829-9949
ร.อ.ชัยญา ตาลพุดซา 08-1943-6685
พ.ท.จักรพันธ์ พุทธบุตร 08-6392-0452

ที่พัก กรรมการ

ผู้รับผิดชอบ โทรศัพท์
พ.อ.ไชยนคร กิจคณะ 08-1879-4719
พ.ต.สหชัย แม้นรักษา 08-1840-3497

ที่พัก สื่อสวลชน

ผู้รับผิดชอบ โทรศัพท์
พ.ท.รุหาญ รุจธารจรูญ 09-5569-1414
ร.ต.ณัฐธนพงศ์ สายบุตร 06-2962-4659

Facebook